Eesti mereala planeering

Mereala ruumiline planeerimine on vahend merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks. Mereala ruumiline planeerimine võimaldab määratleda, kus ja millistel tingimustel on merealal erinevate inimtegevuste elluviimine kõige otstarbekam.

Mistahes inimtegevuse aluseks merealal on merekeskkonna hea seisundi saavutamine või säilitamine.

Planeerimisel võetakse eesmärgiks, et tagatud oleks nii mereressursside kasutamisest saadav majanduslik kasu kui ka mere ja rannikuala väärtus sotsiaalselt ja kultuuriliselt olulise alana.

Mereala ruumiline planeering on pärast selle kehtestamist valdkondlike mereala kasutamist reguleerivate otsuste aluseks.

Mereala planeeringu koostamise menetlusinfoga saab tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel.

Teavitame, et Eesti mereala planeeringu koostamisel on jõutud viimasesse avalikustamise etappi. Avalikustamise eesmärk on anda huvilistele võimalus tutvuda kooskõlastatud planeeringulahendusega. Avalikustamine toimub perioodil 8.11.2021-8.12.2021. Arvamusi planeeringule ja mõjude hindamisele saab 8. detsembrini esitada Rahandusministeeriumile e-posti aadressil info@fin.ee. Tutvu valminud materjalidega siin.