Eesti mereala planeering

Mereala ruumiline planeerimine on vahend merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks. Mereala ruumiline planeerimine võimaldab määratleda, kus ja millistel tingimustel on merealal erinevate inimtegevuste elluviimine kõige otstarbekam.

Mistahes inimtegevuse aluseks merealal on merekeskkonna hea seisundi saavutamine või säilitamine.

Planeerimisel võetakse eesmärgiks, et tagatud oleks nii mereressursside kasutamisest saadav majanduslik kasu kui ka mere ja rannikuala väärtus sotsiaalselt ja kultuuriliselt olulise alana.

Mereala ruumiline planeering on pärast selle kehtestamist valdkondlike mereala kasutamist reguleerivate otsuste aluseks.

Mereala planeeringu koostamise menetlusinfoga saab tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel.

Teavitame, et eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad perioodil 17.08-19.08. Vaata täpsemalt ürituste toimumise aegade vahelehelt. Põhilahenduse ja mõjude hindamise avalike arutelude ülekandeid saab vaadata siit.

Planeeringulahenduse materjale on lähtuvalt avalikul väljapanekul esitatud ettepanekutest täpsustatud. Vaata täpsemalt planeeringu kaardilt ja planeeringulahenduse vahelehelt.