Eesti mereala planeering

Mereala ruumiline planeerimine on vahend merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks. Mereala ruumiline planeerimine võimaldab määratleda, kus ja millistel tingimustel on merealal erinevate inimtegevuste elluviimine kõige otstarbekam.

Mistahes inimtegevuse aluseks merealal on merekeskkonna hea seisundi saavutamine või säilitamine.

Planeerimisel võetakse eesmärgiks, et tagatud oleks nii mereressursside kasutamisest saadav majanduslik kasu kui ka mere ja rannikuala väärtus sotsiaalselt ja kultuuriliselt olulise alana.

Mereala ruumiline planeering on valdkondlike mereala kasutamist reguleerivate otsuste aluseks.

Mereala planeeringu koostamise menetlusinfoga saab tutvuda Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kodulehel.

Eesti mereala planeering on kehtestatud 12.05.2022 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 146.